Jesteś tutaj

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO „RYNEK JELENIOGÓRSKI”

 

Niniejszym wprowadza się Regulamin Korzystania z Portalu Internetowego Rynek Jeleniogórski (zwany dalej „Portalem”).

 

I. DEFINICJE

1. Portal - zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością Usługodawcy i dostępna pod adresem: www.rynekjeleniogorski.pl lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują Usługodawcy;

2. Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu oraz Usług dostępnych w Portalu;

3. Partner - każdy podmiot współpracujący z Usługodawcą na podstawie stosownej umowy;

5. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu, umożliwiające w szczególności:

a) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Portal lub Partnerów,

b) korzystanie z Usług dostępnych w Portalu;

c) dokonywanie transakcji handlowych w sieci Internet,

d) korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet.

6. Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Portal udostępniany jest Użytkownikom przez właściciela, tj.: Jerzego Kisiela, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „PELKOM” z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Krótkiej 23, NIP: 6110102360, Regon: 230001286, zwanego w niniejszym Regulaminie Usługodawcą.

2. Portal działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. W ramach Portalu działają udostępniane we własnym imieniu przez Usługodawcę Usługi:

a) w domenie internetowej rynekjeleniogórski.pl i jej subdomenach;

b) w innych domenach (wraz z ich subdomenami) niż wskazane w pkt a) powyżej.

 

4. Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Portalu poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a Usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią. Odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie określają odpowiednie umowy zawierane przez Użytkownika z osobami trzecimi.

5. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług w portalu do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a także Regulaminów poszczególnych Usług.

6. Z wyłączeniem Usług określonych w szczególnych regulacjach, w tym w odrębnych regulaminach, cennikach, specyfikacjach technicznych, informacjach itp., niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone w portalu.

7. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

1. W ramach Portalu Użytkownik może w szczególności:

a) zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Portalu lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. sms/mms) lub za pośrednictwem kanałów RSS;

b) zamieszczać Materiały w celu ich prezentowania w Portalu w ramach świadczonej przez Usługodawcę Usług;

c) korzystać z wyszukiwarek, kalkulatorów, map itp.;

d) dokonywać transakcji handlowych w sieci Internet, w ramach dostępnych Usług.

2. Z zastrzeżeniem pkt 4 do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Portalu dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu/Portalu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu/Portalu.

3. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.

4. Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Portalu jest bezpłatne.

5. W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt 6 poniżej.

6. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Portalu treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu i prezentowanych w nim Materiałów.

7. Portal zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu treści w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Portalu, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Portalu.

8. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Portalem prosimy kierować na adres: ………………

 

IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Portal oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2016, poz. 666 j.t. ze zmian.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 ze zmian.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. ze zmian.).

2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Portalu utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.

4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest: a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu lub jego części lub utworów zamieszczonych w Portalu lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

5. Zamieszczając Materiały w Portalu Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Portalu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów. 


 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:

a) niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);

b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;

c) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;

d) niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;

e) nierozpowszechniania treści pornograficznych;

f) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,

g) nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisów Portalu.

2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu treści o charakterze bezprawnym.

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:

a) sposób, w jaki Użytkownik korzysta z Portalu i za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;

b) Materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Portalu przez Użytkownika;

c) szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;

d) informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Portalu, za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika oraz za ich przydatność dla Użytkownika.

2. Użytkownik jest świadomy  zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu Użytkownika, przejęć haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu Użytkownika wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności swojego hasła do określonych Usług.

3. Usługodawca:

a) dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług odbywało się zgodnie z Regulaminem i spełniało wszystkie wymagania określone w regulaminach poszczególnych Usług, jednocześnie Usługodawca informuje, iż mogą wystąpić problemy z dostępem do Usług, w szczególności spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci niezgodnymi z wymaganiami wskazanymi w poszczególnych regulaminach Usług;

b) informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik (firewalle - blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi dostęp do Usług bądź wpływać na ich jakość;

c) zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom  dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu treści (Materiałów), w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści  prezentowanych w Portalu, w tym, w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści;

d) ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Usług.

 

VII. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG W PORTALU

1.    Dostęp i korzystanie z Portalu (Usług/Serwisów) możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji. W celu pełnego wyświetlania treści Portalu niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej. Zalecane jest aby Użytkownik przed skorzystaniem z Usług Portalu sprawdzał czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.

2. Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych Usług.

 

VIII. DANE OSOBOWE

1. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Portalu Użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi w Portalu. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016, poz. 922 ze zmian.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2016, poz. 1030 ze zmian.).

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Jerzy Kisiel, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „PELKOM” z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Krótkiej 23, NIP: 6110102360, Regon: 230001286, o ile odrębny regulamin lub formularz dotyczący danej Usługi nie stanowi inaczej. Adres mailowy: jerzy@rynekjeleniogorski.pl.

3. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.

4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do Usługodawcy na adres Krótka 23, 58-500 Jelenia Góra lub wysłać wiadomość drogą e- mailową na adres: redakcja@rynekjeleniogorski.pl W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi. 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług, Serwisów Portalu jest prawo polskie.

2. Spory pomiędzy Usługodawcą a konsumentem dotyczące świadczenia poszczególnych Usług mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu.

3. Sprawa sporna pomiędzy Usługodawca a konsumentem może być rozpatrywana przez sąd polubowny w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Z zastrzeżeniem zdania następnego, Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa.

5. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom w Portalu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Portalu.

 

 X. DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU

Niniejszy Regulamin w jednym dokumencie w formacie PDF jest zawsze dostępny w aktualnej wersji do pobrania pod adresem www.rynekjeleniogorski.pl